Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo (si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo ugdymo įstaigos gyvenime, ugdymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkdama reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

Komisija  rūpinasi smurto ir patyčių prevencijos priemonių įgyvendinimu ugdymo įstaigoje.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021

Lietuvos respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nr. I-1234 pakeitimo įstatymas

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje 

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Paramos centras vaikams

 

 

Skip to content