Menu Close

Įstaigos vadovai

Direktorė Violeta Šaukščiuvienė

Darbo laikas:

I, II, III, IV, V      8.00–16.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

Funkcijos: organizuoti lopšelio-darželio veiklą, vadovauti strateginio plano ir metinių veiklos planų, kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, planuoti įstaigos veiklą ir vertinti materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą, organizuoti personalo darbą, sudaryti sąlygas darbuotojams tobulėti, inicijuoti įstaigos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais), vietos bendruomene, kitomis institucijomis, vykdyti kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Gyvenimo aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Finagėjevienė

Darbo laikas:

I, II, III, IV, V       7.00–15.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

Funkcijos: 

 • organizuoti Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ bendrųjų programų vykdymą; metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą; ilgalaikių planų derinimą; programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus; mokymosi pagalbos teikimą; socialinį darbą;
 • rengti ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus; informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
 • vykdyti Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ veiklą reglamentuojančių dokumentų priežiūrą; elektroninio dienyno „Eliis“ administravimą ir priežiūrą;
 • užtikrinti ikimokyklinio ugdymo programų vykdymą; darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoti direktorių apie darbo pareigų pažeidimus); ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles; internetinės svetainės priežiūrą ir koordinavimą;
 • koordinuoti Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ Vaiko gerovės komisijos darbą; Metodinės tarybos veiklą; programų rengimą specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams, jų įgyvendinimą; įsivertinimo veiklą; pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis;
 • stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ bendruomenę;
 • rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius bendruomenės santykius;
 • teikti direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;
 • esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko;
 • pavaduoti direktorių atostogų, komandiruotės, ligos metu ir kt.;
 • kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbą ir pareigų vykdymą.

Gyvenimo aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Edita Bradūnaitė

Darbo laikas:

I, II, III, IV, V       8.00–16.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

2007 metais baigiau Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetą. Įgijau vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir buhalterio profesinę kvalifikaciją.

Lopšelyje-darželyje dirbu 15 metų. Pradžioje dirbau raštinės vedėja, direktorės pavaduotoja ūkiui dirbu nuo 2020 metų.

Funkcijos: dalyvauti sudarant vaikų lopšelio-darželio nekilnojamojo turto einamojo remonto planus ir sąmatas, organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą, aprūpinti vaikų lopšelį-darželį baldais, inventoriumi ir kitomis priemonėmis, vesti prisiimtų materialinių vertybių apskaitą, dalyvauti atliekant inventorizaciją, organizuoti darbuotojų gaisrinės saugos, darbo saugos ir sveikatos, civilinės saugos mokymus, pratybas,  užtikrinti sanitarines ir higienines sąlygas, švarą ir tvarką  patalpose, rūsyje, saugią aplinką vaikams lopšelio-darželio teritorijoje, organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus, vykdyti kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas.

 

 

Skip to content