Menu Close

Įstaigos vadovai

Direktorė Violeta Šaukščiuvienė

Darbo laikas:

I, II, III, IV, V      8.00–16.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

Funkcijos: organizuoti lopšelio-darželio veiklą, vadovauti strateginio plano ir metinių veiklos planų, kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, planuoti įstaigos veiklą ir vertinti materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą, organizuoti personalo darbą, sudaryti sąlygas darbuotojams tobulėti, inicijuoti įstaigos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais), vietos bendruomene, kitomis institucijomis, vykdyti kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Gyvenimo aprašymas

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Alma Finagėjevienė

Darbo laikas:

I, II, III, IV, V       7.00–15.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

Funkcijos: organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą, lopšelio-darželio metinio veiklos plano rengimą, metodinį darbą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, įstaigos veiklos įsivertinimą, vadovauti Vaiko gerovės komisijos darbui, vykdyti ugdymo proceso stebėseną ir analizuoti vaikų pasiekimus, vykdyti kitas nustatytas funkcijas.

 

Direktorės pavaduotoja ūkiui Edita Bradūnaitė

Darbo laikas:

I, II, III, IV, V       8.00–16.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

2007 metais baigiau Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetą. Įgijau vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir buhalterio profesinę kvalifikaciją.

Lopšelyje-darželyje dirbu 15 metų. Pradžioje dirbau raštinės vedėja, direktorės pavaduotoja ūkiui dirbu nuo 2020 metų.

Funkcijos: dalyvauti sudarant vaikų lopšelio-darželio nekilnojamojo turto einamojo remonto planus ir sąmatas, organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą, aprūpinti vaikų lopšelį-darželį baldais, inventoriumi ir kitomis priemonėmis, vesti prisiimtų materialinių vertybių apskaitą, dalyvauti atliekant inventorizaciją, organizuoti darbuotojų gaisrinės saugos, darbo saugos ir sveikatos, civilinės saugos mokymus, pratybas,  užtikrinti sanitarines ir higienines sąlygas, švarą ir tvarką  patalpose, rūsyje, saugią aplinką vaikams lopšelio-darželio teritorijoje, organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus, vykdyti kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas.

 

 

Skip to content